27 ਅਰਥ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੂਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ

  • ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
James Martinez

ਵਿਸ਼ਾ - ਸੂਚੀ

ਖੂਨ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੂਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ! ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੂਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅਸੀਂ 25 ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੂਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

1. ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ

ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ - ਮਾਹਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਲੇਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਰਾਗ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਰਗਾ ਹੈ - ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਡ ਜਾਂ ਟੈਂਪੋਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਜਾਗਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਅਕਸਰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੈਨੇਟਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਡਰ ਅਤੇ ਆਮ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੀਨੋਪੌਜ਼ਲ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਛਤਾਵਾ।

2. ਹਾਰਮੋਨਲ ਨਿਰਾਸ਼ਾ

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ (ਜਾਂ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਮਰਦ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਅਕਤੀ - AMAB) ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਖੂਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਕਸਰ ਦੱਬੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੱਕ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਉਭਰਦੀ ਔਰਤ ਬਣਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਭਵਤੀ ਪਤਨੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਚਾਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਲਿਖਤ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੂਨੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਿਖਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਫਲਤਾ 'ਲਿਖਣ' ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।

27. ਜਾਓ ਇੱਕ ਝਪਕੀ ਲਓ!

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੂਨੀ ਨੱਕ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨੱਕ ਤੋਂ ਖੂਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ, ਤੀਬਰ ਤਣਾਅ, ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਹੁੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਠੀ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਜਾਂ ਕਿੱਕਬਾਕਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੱਕ ਵਗਣ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਕਠੋਰ ਮਿਹਨਤ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਇਲਾਜ ਆਰਾਮ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਖੂਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਕਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ? ਟਿੱਪਣੀ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ!

ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਨ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ

ਡਿਸਫੋਰੀਆ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ।

3. ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਜਨਮ

ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੂਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਡਿਸਫੋਰੀਆ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਿੰਗ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਅਤੇ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਹਵਾਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਦੇ ਜਨਮ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ, ਇੱਕ ਕੰਮ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਮਰਦਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

4. ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ

ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਵਾਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਉਸਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ -ਡੈਡੀ। ਪਰ ਜੇ ਔਰਤ ਖੁਦ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਲਈ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਉਪਜਾਊ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਮਾਹਵਾਰੀ ਖੂਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਖੂਨੀ ਬਿਸਤਰੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

5. ਚਾਰਜ ਵਜੋਂ ਦੋਸ਼ੀ!

ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਡੀ ਮੈਕਬੈਥ ਦੇ ਹੇਲੁਸੀਨੇਟਰੀ OCD ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਖੂਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਖੂਨ ਹੈ ... ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਲੰਕਾਰਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੋਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਗਾਈਡਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਸਮਝ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਸਚਿਤ ਕਰ ਸਕੋ।

6. ਪੈਸਾਆ ਰਿਹਾ ਹੈ!

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਖੂਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ CSI ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸੀਰੀਅਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਸੌਂ ਗਏ ਹੋ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ. ਅਤੇ ਇਹ ਬਲੱਡ ਮਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਠੰਡਾ, ਸਾਫ਼ ਨਕਦ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

7. ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਆਉਣਾ

ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸੱਟ ਜਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰਨ ਜਾਂ ਦੌੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ।

ਖੂਨ ਵਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਬਲੀਅਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਦਰਭ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ - ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ - ਇੱਕ ਬਾਈਕਰ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ, ਜਾਂ ਸਕੇਟਬੋਰਡਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ।

8. ਬੇਚੈਨ ਬਲੀਦਾਨ

ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਦਰਭਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਲੀਦਾਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੂਨ ਦੇ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਭਲੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

9. ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੂਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੌਤ ਦਾ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਹੂ ਜੀਵਨ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਵਹਿ ਰਹੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਇੱਕ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਚੋਣ, ਸਕੂਲ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

10. ਅਣਜਾਣ ਸਦਮਾ

ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੂਨ ਵਗਦਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਕੇ ਜਾਗ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੂਨ ਵਹਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕੀ ਸਨ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ, ਮੋਹਿਤ, ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਹਤ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ?

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੀ ਜਾਂ ਹਾਦਸਾ? ਖੂਨੀ ਸੁਪਨੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਦਰਦ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਦਮੇ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ।

11. ਪੁਰਾਣੀ ਬਰਨਆਊਟ

ਅਕਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਰੋਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੂਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਸਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਫਤਰ ਦੀ ਕੰਧ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ 'ਤੇ ਖੂਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ ਊਰਜਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

12. ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ

ਕਈ ਵਾਰ, ਤੁਸੀਂਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਊਕੇਮੀਆ, ਅਨੀਮੀਆ, ਹੀਮੋਫਿਲਿਆ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦਾਤਰੀ ਸੈੱਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਰਗੀ ਖੂਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਿਮਾਰ ਖੂਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਤੀਬਰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਬਿਪਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੱਟ ਨੂੰ ਢੱਕ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦਬਾ ਰਹੇ ਹੋ - ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ!

13. ਬੇਬਸੀ

ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖੂਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਨਰਸ, ਡਾਕਟਰ, ਜਾਂ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਖ਼ਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ। ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਵੀ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਡੁੱਬਣ ਵਾਂਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।

14. ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਨੁਕਸਾਨ

ਤੁਸੀਂ ਖੂਨੀ ਪਾਮ ਪ੍ਰਿੰਟਸ, ਖੂਨ ਦੇ ਛਿੱਟੇ, ਜਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਧੱਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹੋ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਖੂਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੂਨੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਜਿੰਨੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਓਨੀ ਹੀ ਤਾਜ਼ਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੱਟ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਮਨਨ ਕਰੋ।

15. ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਤਾਕਤ

ਈਆਰ ਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸ਼ੋਅ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਲਈ ਗ੍ਰੇਜ਼ ਐਨਾਟੋਮੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਨ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਾਂ ਲਗਾਓਗੇ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਧਨ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਉਦੋਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

16. ਅੰਦਰੂਨੀ ਟਕਰਾਅ

ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚੋ। ਸੁਪਨੇ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਵਚੇਤਨ ਮਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹਨ।

ਖੂਨ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਖੂਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ (ਜਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਗਵਾਹ) ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕ (ਅਤੇ ਗਵਾਹ) ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

17. ਵਿੱਤੀ ਤਬਾਹੀ

ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਿੱਜ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ (ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣਾ) ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਣਕਿਆਸੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਟਰੀ ਜਿੱਤਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੁੱਲ੍ਹੇ ਖੂਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੀਆਂ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਝੁੰਡ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਜਾਂ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਖੂਨ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਕਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

18. ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਮਡ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਖੂਨੀ ਸੁਪਨੇ ਸੰਦਰਭ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸੀਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਕੇ ਲਹੂ ਪੀਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭੇਡ, ਬੱਕਰੀ ਜਾਂ ਗਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿਰਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ।

ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੂਨ ਪੀਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਖੂਨ ਪਿਸ਼ਾਚ-ਸ਼ੈਲੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਸਥਾਈਤਾ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

19. ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੰਘਣ ਜਾਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ . ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮਲਾਵਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

20. ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਭੇਦ

ਉੱਪਰ ਸੁੱਟਣਾ, ਖੰਘਣਾ, ਖੰਘਣਾ, ਅਤੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਆਉਣਾ ਖੂਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸਵੈਇੱਛਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁਕਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਖਬਰ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ!

21. ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਸੰਤੁਲਨ

ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਲੈਡਰ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਤੁਹਾਡੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਖੂਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਲਾਗ ਹੈ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਕੀ ਜੇ ਇਹ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬਲੈਡਰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ? ਸੁਨੇਹਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਪਰ ਅਲੰਕਾਰਿਕ ਹੈ।

ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤਣਾਅ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਡੋਰਮੈਟ ਬਣਨਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਕਦਮ ਵਧਾਓ!

22. ਤਪੱਸਿਆ ਲਈ ਸਮਾਂ

ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੇਡੀ ਮੈਕਬੈਥ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੇਅੰਤ ਹੱਥ ਧੋਣਾ. (#NoCovid) ਪਰ ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਖੂਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਧੋ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੂਨੀ ਹੱਥ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਧੋਣ ਵਿੱਚ ਖੂਨੀ ਕੱਪੜੇ ਪਛਤਾਵਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ।

23. ਤਾਜ਼ਾ ਚੱਕਰ

ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੋ . ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਅਣਉਚਿਤ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਗਨ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਚ ਸਹਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੱਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਚਕ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓ।

24. ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਬਾਂਡ

ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨੀ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਸੀ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਇੱਕ 'ਤੇ ਸਨਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ? ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਡਰਾਉਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਵੈਂਪਾਇਰ ਕੋਵੇਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿੱਘੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਖੂਨ ਦੇ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਦਾ ਭਰਾ (ਜਾਂ ਖੂਨ ਦੀ ਭੈਣ) ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਾ ਹੋਵੇ।

25. ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ!

ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੌਰਾਨ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਲਾਖਣਿਕ ਅਰਥਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਸਿੱਧੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੂਨ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਖੂਨ ਰਹਿਤ ਸਰੀਰ ਬੁਰਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦਾ ਗਤਲਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਊਰਜਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ (ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਸਰੀਰ) ਵਿਚ ਖੂਨ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੀਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੀਮਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਆਪਕ ਖੋਜ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕਰੋ।

26. ਨਿੱਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨੀ ਲਿਖਤਾਂ ਵਾਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖੂਨੀ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਲਾਲ ਸਿਆਹੀ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਕਲਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਜੋ ਅਸਲ ਖੂਨ ਜਾਂ ਖੂਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਅਰਥ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ. ਕੀ ਇਹ ਜੀਵਨ, ਮੌਤ, ਪਿਆਰ ਹੈ?

ਉਲਝਣ ਨਾ ਕਰੋ - ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਜੇਮਸ ਮਾਰਟੀਨੇਜ਼ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਰਥ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਉਤਸੁਕਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੂੰਘੇ ਤੱਕ। ਜੇਮਜ਼ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਿਮਰਨ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।