Polityka prywatności

Polityka Prywatności


Gwarantujemy wszystkim Użytkownikom, że udostępnione przez nich dane pozostają
poufne i bezpieczne, a informacje przekazywane podczas terapii trafią tylko i wyłącznie do
specjalisty, któremu Użytkownik zdecyduje się je powierzyć.


Dane dotyczące stanu zdrowia oraz wszelkie informacje przekazane w ramach terapii
pozostaną objęte tajemnicą i nie zostaną zapisane na jakichkolwiek nośnikach danych, co
oznacza, że nie będą przechowywane i przekazywane innym podmiotom.


Specjaliści przetwarzają dane osobowe tylko w niezbędnym do realizacji usług zakresie i
tylko w czasie prowadzonej sesji.


I. DEFINICJE

1. Administrator – Katarzyna Kowalska, działająca pod firmą Psyche.Expert, ul. Główna 48 B,
05 – 505 Nowe Wągrodno


2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do
zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną,
fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP
urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za
pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.


3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.


4. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem Psyche.Expert


5. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku
usług czy funkcjonalności Serwisu.

II. Postanowienia ogólne

1. Katarzyna Kowalska, działająca pod firmą Psyche.Expert z siedzibą ul. Główna 48 B, 05 – 505
Nowe Wągrodno, jest administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w odniesieniu do danych osobowych
Użytkowników, będących osobami fizycznymi.


2. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie
niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności
Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania
danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.


3. Administrator oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu
zabezpieczenie powierzonych danych osobowych stosownie do przepisów, o których mowa w art.
24 – 36 RODO.

III. Przetwarzanie danych osobowych.

1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe:
a) utworzenie konta:
b) po założeniu konta oraz w ramach korzystania z serwisu:
c) formularz kontaktowy:

2. Użytkownik podaje dane osobowe dobrowolnie. Użytkownik powinien we własnym zakresie
rozważyć ryzyko, które może wiązać się z udostępnieniem danych osobowych, w szczególności
udostępnienie adresu lub numeru konta bankowego. Takim ryzykiem może być na przykład
możliwość zidentyfikowania Użytkownika przez inne osoby, utrata części prywatności, a w
skrajnych przypadkach nawet kradzież tożsamości.

3. Gdy jest to konieczne do świadczenia usługi Użytkownikom albo stanowi uzasadniony interes
administratora lub podmiotów trzecich, (którym jest na przykład zapewnienie bezpieczeństwa
zasobów IT albo bezpieczeństwa innych Użytkowników), administrator jest uprawniony do
automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez
przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników. Do takich danych należą: adres IP ,
parametry oprogramowania i sprzętu, z którego korzysta Użytkownik, przeglądane strony, numer
identyfikacyjny urządzenia mobilnego, informacje o korzystaniu z aplikacji oraz inne dane
dotyczące urządzeń i korzystania z systemów.


IV Pliki cookies

Administrator może gromadzić w ramach usług serwisu dane za pośrednictwem takich technologii
jak pliki cookies. Administrator wykorzystuje technologię plików cookies, jednocześnie nie zbierając
w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw.
„ciasteczkach”).

V. Cele przetwarzania danych osobowych.

Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
a) podjęcia działań niezbędnych do korzystania z Serwisu przez Użytkownika,
b) wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i lit. c) RODO,
c) dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń,
d) potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty
elektronicznej (e-mail),
- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
e) przekazywania informacji o proponowanych zmianach w ofercie sklepu, w tym zmian cennika,
f) analiz preferencji lub zainteresowań klienta, w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie, przez
Administratora danych z urządzeń, którymi klient posługuje się podczas korzystania z usług. Na
podstawie tworzonego profilu klienta Administrator może dostosować świadczone usługi do
indywidualnych zainteresowań klienta,
g) marketingu produktów lub usług własnych
- Na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO,


VI. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane.

1. Dane osobowe przetwarzane w celu umożliwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu oraz
wypełnienia obowiązku prawnego Administratora i będą przechowywane przez okres rejestracji
Użytkownika, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
a) obsługi klientów (np. obsługi reklamacji),

b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi do
czasu przedawnienia roszczeń,
c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych
lub rachunkowych) do czasu wygaśnięcia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,


2. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług na podstawie zgody,
będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub wycofania zgody przez osobę, której dane
dotyczą;


3. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej
odwołania (chyba, że czas, na jaki zgoda zostanie udzielona będzie wynikać bezpośrednio z jej
treści). Dane osobowe wrażliwe będą przetwarzanie wyłącznie podczas sesji terapeutycznej.


VII. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe.

Użytkownik ma prawo do:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy
Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,


2) sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub
niekompletne,


3) żądania od Administratora usunięcia danych,


4) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,


5) do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych
osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;


6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu
Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego;


7) wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa
członkowskiego Unii Europejskiej,właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy
osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
Na terenie RP organem nadzorczym jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


8) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)


9) do uzyskania interwencji ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do
zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

VIII. Odbiorcy danych.

1. Odbiorcami danych osobowych są: osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania
danych osobowych na podstawie odrębnego upoważnienia, podmioty uprawnione do ich
otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwe organy wymiaru
sprawiedliwości. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe organom administracji
państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i
tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa. Ponadto przedsiębiorcy telekomunikacyjni,
banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące
korespondencję otrzymywaną od klientów, biura informacji gospodarczej, firmy archiwizujące
dokumenty, firmy zajmujące się badaniami opinii klientów, partnerzy, w tym partnerzy świadczący
usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów
internetowych) na podstawie zawartych umów powierzenia danych osobowych.


2. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym
podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.


3. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika
właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji,
opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego
prawa.


IX. Przekazywanie danych do państw trzecich.

1. Administrator przekazuje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy tylko wtedy, gdy

jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
a) współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do
których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
b) stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
c). stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
d). w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w
programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.


2. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG.

X. Bezpieczeństwo ochrony danych osobowych.

1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe
przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp
do danych mają jedynie osoby upoważnione bezpośrednio przez administratora i jedynie
w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator
dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie
przez uprawnionych pracowników i współpracowników.


2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne
podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa
w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora, w
szczególności poprzez zawieranie umów powierzenia zawierających obowiązek stosowania
procedur bezpieczeństwa co najmniej na tym samym poziomie, co administrator.


XI. Dane kontaktowe.

W przypadku potrzeby skontaktowania się z administratorem w zakresie przetwarzanych danych
osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail : dane@psyche.expert