Regulamin

 

Regulamin serwisu internetowego Psyche.Expert

postanowienia ogólne

 

1

Właścicielem i administratorem serwisu internetowego PSYCHE.EXPERT jest Katarzyna Kowalska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą PSYCHE.EXPERT Katarzyna Kowalska z siedzibą w Nowym Wągrodnie przy ul. Głównej nr 48b (05-505 Prażmów), NIP1231401171, REGON 380481120.

 

2

Niniejszy Regulamin określa rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, warunki ich świadczenia oraz zasady zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie tych usług, jak również tryb postępowania reklamacyjnego.


3

Bez żadnych zobowiązań, każda osoba może przeglądać zasoby Serwisu, lecz z chwilą dokonania jakichkolwiek czynności w tym Serwisie (na przykład poprzez: złożenie zamówienia, rejestrację w Serwisie poprzez założenie konta, ściągnięcie darmowej publikacji, podanie adresu email), osoba taka staje się jego Użytkownikiem i oświadcza, iż zapoznała się z niniejszym Regulaminem oraz Polityka Prywatności, w pełni akceptuje zawarte w nich postanowienia i zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania bez konieczności podpisywania dodatkowej umowy w tym przedmiocie - w przeciwnym przypadku każdy, kto nie zgadza się z powyższym, powinien powstrzymać się od korzystania z usług Serwisu, a Administrator ma prawo odmówienia takiej osobie świadczenia usług i sprzedaży produktów oferowanych w Serwisie.


4

Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia wraz z oprogramowaniem, pozwalające na przeglądanie stron WWW, a także posiadanie skrzynki pocztowej email oraz możliwości i umiejętności komunikowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz bezpłatnego komunikatora Skype.


5

Do prawidłowego funkcjonowania Serwisu wymagane jest posiadanie oprogramowania do przeglądania stron WWW obsługującego technologię plików 'cookies' - w przypadku niedostępności tej technologii w oprogramowaniu osób korzystających z Serwisu, może on funkcjonować niepoprawnie, za co Administrator nie ponosi odpowiedzialności, zalecając zainstalowanie lub odblokowanie w oprogramowaniu możliwości stosowania technologii plików 'cookies'. Technologia plików 'cookies' polega na zapisywaniu w pamięci systemów informatycznych (komputery) osób odwiedzających Serwis plików z informacjami służącymi do personalizacji usług Serwisu dla danej osoby oraz z informacjami służącymi statystykom ruchu w Serwisie.

 

6

Definicje terminów używanych w niniejszym Regulaminie:

Klient – osoba fizyczna, która korzysta z usług oferowanych w ramach serwisu Przestrzeń Pomocy.;

Usługodawca - Katarzyna Kowalska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą PSYCHE.EXPERT Katarzyna Kowalska z siedzibą w Nowym Wągrodnie przy ul. Głównej nr 48b (05-505 Prażmów), NIP1231401171, REGON 380481120.;

Serwis – witryna internetowa umieszczona w Internecie pod adresem: www.psyche.expert.;

Umowa – umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług przewidzianych w niniejszym Regulaminie.;

Formularz – formularz rejestracyjny służący do założenia konta na serwisie psyche.expert.;

Konto – indywidualne konto Klienta w serwisie psyche.expert umożliwiające Klientowi korzystanie z płatnych usług świadczonych w ramach serwisu.;

Specjalista – osoba uprawniona do wykonywania zawodu psychologa zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U. z 2001 r., nr 73, poz. 763 z dalszymi zm.).;

System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r., nr 1907 z dalszymi zm.).;

Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r., nr 1907 z dalszymi zm.).;

Przelewy24 - serwis obsługi płatności prowadzony przez spółkę DialCom24 sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Kanclerskiej 15; 60-327 Poznań, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513

 

Rodzaje usług i podstawowe warunki ich świadczenia

 

7

W ramach Serwisu dostępne są następujące usługi świadczone drogą elektroniczną:

usługi psychologiczne, świadczone w formach:

Wiadomości email,

Chatu on-line;

Rozmowy internetowej głosowej,

Rozmowy internetowej wideo

pozostałe usługi to umożliwienie z korzystania z zasobów Serwisu w zakresie dostępu do:

artykułów,

poradników.

pozostałe usługi, polegające na udzielaniu informacji o warunkach świadczenia usług psychologicznych, specjalistycznych usług poradnictwa, szkoleniowych oraz innych informacji zawartych w ogólnodostępnej części Serwisu.

 

8

Usługi psychologiczne świadczone są przez Specjalistów na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U. z 2001 r., nr 73, poz. 763 z dalszymi zm.).

 

 

 

 

9

Usługi psychologiczne specjalistów są płatne, zgodnie z cennikiem zamieszczonym w Serwisie oraz na poszczególnych stronach z ofertą usług. Usługi te wykonywane są na podstawie umowy z Klientem, zaś warunkiem zawarcia umowy jest założenie Konta, akceptacja niniejszego Regulaminu oraz opłacenie usługi.

 

10

Pozostałe usługi określone w §5 pkt c) niniejszego Regulaminu są bezpłatne. Bezpłatne jest także samo założenie Konta.

 

11

Założenie Konta polega na prawidłowym wypełnieniu i wysłaniu przez Klienta formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie oraz akceptacji tego formularza przez Usługodawcę. Obowiązkowe jest jedynie wypełnienie pól formularza oznaczonych gwiazdką. Pola obowiązkowe zawierają minimum danych potrzebnych do rejestracji tj.:

login;

adres e-mail;

hasło;

oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności, jego akceptacji i spełnieniu przewidzianych wymagań;

Pozostałe dane Klient może wypełnić dobrowolnie już po założeniu konta:

imię i nazwisko,

adres zamieszkania,

telefon,

rok urodzenia.

 

12

Usługodawca może odmówić założenia Konta jeśli wybrana przez Klienta nazwa jest już zarejestrowana, albo jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami lub narusza interesy Usługodawcy.

 

13

Po zarejestrowaniu Konta Klient uzyskuje dostęp do panelu Klienta, za pośrednictwem którego może m.in. zamawiać usługi psychologiczne, dokonywać płatności oraz edytować swoje dane.

 

14

Klient, wypełniając Formularz, powinien podać prawdziwe dane. Zakazane jest odstępowanie swojego Konta innej osobie lub korzystanie z Kont innych Klientów.

 

15

Jeśli Klient nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych do założenia przez niego Konta niezbędna jest zgoda jego opiekuna prawnego. Formularz zgody należy wypełnić i wysłać wiadomością e-mail na adres: office@psyche.expert bądź  listownie na adres Usługodawcy wskazany w § 6 pkt b) Regulaminu.

 

 

 

16

Do zawarcia umowy o świadczenie usług psychologicznych dochodzi przez podjęcie przez Klienta czynności powodujących wybór usługi psychologicznej oraz dokonanie płatności.

 

Formy i zakres usług psychologicznych

Konsultacja e-mail

 

17

Usługa psychologiczna w formie Wiadomości email polega na udzieleniu przez Specjalistę porady w ramach odpowiedzi na wiadomość wysłaną przez Klienta poprzez system konsultacyjny Serwisu. Korespondencja pomiędzy Klientem, a Specjalistą odbywa się za pośrednictwem wbudowanego w panel Klienta systemu wiadomości.

 

18

Celem zamówienia usługi psychologicznej w formie Wiadomości Klient powinien:
a) założyć Konto,
b) wybrać Specjalistę, do którego chce przesłać wiadomość,
c) napisać wiadomość za pośrednictwem wbudowanego w panel Klienta systemu wiadomości,
d) dokonać płatności zgodnie z obowiązującym cennikiem.

 

19

Sporządzona przez Klienta wiadomość wysyłana jest do wybranego Specjalisty po dokonaniu przez Klienta płatności i uzyskaniu przez Usługodawcę potwierdzenia wpłaty. Od tej chwili biegnie termin na udzielenie przez Specjalistę odpowiedzi.

 

20

Informacja o zaksięgowaniu płatności jest przekazywana Klientowi poprzez panel Klienta. Jeśli Klient przy rejestracji lub później zaznaczy opcję otrzymywania informacji potwierdzającej zdarzenia na koncie na adres e-mail, dostanie dodatkowe potwierdzenie na podany adres mailowy.

 

21

Klient może w każdym czasie sprawdzić maksymalny termin odpowiedzi na wiadomość z swoim panelu oraz w zakładce u wybranego Specjalistę.

 

Konsultacja Chat

 

22

Usługa psychologiczna w formie Chatu polega na rozmowie ze Specjalistą prowadzonej pisemnie przy użyciu wewnętrznego komunikatora. Czas trwania tej usługi wynosi 50 minut.

 

23

Celem zamówienia usługi psychologicznej w formie Czatu Klient powinien:

założyć Konto,

wybrać Specjalistę, z którym chce odbyć rozmowę,

wybrać termin usługi spośród dostępnych terminów wskazywanych na dwa najbliższe miesiące,

zarezerwować usługę,

dokonać płatności zgodnie z obowiązującym cennikiem w przeciągu 30 minut od dokonania rezerwacji usługi.

 

24

Rezerwacja usługi w formie Chatu odbywa się w dwóch etapach:
a) wstępna rezerwacja – następuje po określeniu przez Klienta wybranego Specjalistę i terminu usługi;
b) rezerwacja opłacona – następuje po zaksięgowaniu w odpowiednim terminie płatności dokonanej przez Klienta.

 

25

Po dokonaniu wstępnej rezerwacji usługi inni Klienci nie mają możliwości zarezerwowania usługi u tego samego Specjalistę w tym samym czasie. Jeśli czas oczekiwania na płatność zostanie przekroczony następuje anulowanie wstępnej rezerwacji usługi.

 

26

Informacja o zaksięgowaniu płatności za usługę lub o anulowaniu wstępnej rezerwacji usługi jest przekazywana Klientowi poprzez panel Klienta oraz wybranemu Specjaliście. Jeśli Klient przy rejestracji lub później zaznaczy opcję otrzymywania informacji potwierdzającej zdarzenia na koncie na adres e-mail, dostanie dodatkowe potwierdzenie na podany adres mailowy.

 

Konsultacja głosowa Skype

 

27

Usługa psychologiczna w formie Rozmowy internetowej polega na rozmowie z Specjalistą prowadzonej w formie ustnej przy użyciu komunikatora Skype. Czas trwania tej usługi wynosi 50 minut.

 

28

Celem zamówienia usługi psychologicznej w formie Rozmowy internetowej Klient powinien:
a) założyć Konto,
b) wybrać Specjalistę, z którym chce odbyć rozmowę,
c) wybrać termin usługi spośród dostępnych terminów,
d) zarezerwować usługę,
e) dokonać płatności zgodnie z obowiązującym cennikiem w przeciągu 30 minut od dokonania rezerwacji usługi.

 

29

Rezerwacja usługi w formie Rozmowy internetowej odbywa się w dwóch etapach:
a) wstępna rezerwacja – następuje po określeniu przez Klienta wybranego Specjalistę i terminu usługi;
b) rezerwacja opłacona – następuje po zaksięgowaniu w odpowiednim terminie płatności dokonanej przez Klienta.

 

 

 

 

30

Po dokonaniu wstępnej rezerwacji usługi inni Klienci nie mają możliwości zarezerwowania usługi u tego samego Specjalisty w tym samym czasie. Jeśli czas oczekiwania na płatność zostanie przekroczony następuje anulowanie wstępnej rezerwacji usługi.

31

Informacja o zaksięgowaniu płatności za usługę lub o anulowaniu wstępnej rezerwacji usługi jest przekazywana Klientowi poprzez panel Klienta oraz wybranemu Specjaliście. Jeśli Klient przy rejestracji lub później zaznaczy opcję otrzymywania informacji potwierdzającej zdarzenia na koncie na adres e-mail, dostanie dodatkowe potwierdzenie na podany adres mailowy.

32

Informacje o tym w jakiej formie usługi specjalistyczne świadczy konkretny Specjalista umieszczone są w ogólnodostępnym profilu Psychologa i na stronie WWW informującej o usługach wszystkich Specjalistów.

Konsultacja wideo Skype

33

Usługa psychologiczna w formie Wideo rozmowy polega na rozmowie z Specjalistą prowadzonej w przy użyciu sprzętu i oprogramowania umożliwiającego transmisję głosu i obrazu w czasie rzeczywistym. Czas trwania tej usługi wynosi 50 minut.

 

34

Celem zamówienia usługi psychologicznej w formie Wideo rozmowy Klient powinien:

założyć Konto,

wybrać Psychologa, z którym chce odbyć rozmowę,

wybrać termin usługi spośród dostępnych terminów,

zarezerwować usługę,

dokonać płatności zgodnie z obowiązującym cennikiem w przeciągu 30 minut od dokonania rezerwacji usługi.

 

35

Rezerwacja usługi w formie Wideo rozmowy odbywa się w dwóch etapach:
a) wstępna rezerwacja – następuje po określeniu przez Klienta wybranego Specjalisty i terminu usługi;
b) rezerwacja opłacona – następuje po zaksięgowaniu w odpowiednim terminie płatności dokonanej przez Klienta.

 

36

Po dokonaniu wstępnej rezerwacji usługi inni Klienci nie mają możliwości zarezerwowania usługi u tego samego Specjalisty w tym samym czasie. Jeśli czas oczekiwania na płatność zostanie przekroczony następuje anulowanie wstępnej rezerwacji usługi.

 

37

Informacja o zaksięgowaniu płatności za usługę lub o anulowaniu wstępnej rezerwacji usługi jest przekazywana Klientowi poprzez panel Klienta oraz wybranemu Specjaliście. Jeśli Klient przy rejestracji lub później zaznaczy opcję otrzymywania informacji potwierdzającej zdarzenia na koncie na adres e-mail, dostanie dodatkowe potwierdzenie na podany adres mailowy.

38

Informacje o tym w jakiej formie usługi psychologiczne świadczy konkretny Specjalista umieszczone są w ogólnodostępnym profilu Specjalisty.

 

39

Do korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu niezbędne jest posiadanie przez Klienta dostępu do systemu teleinformatycznego w minimalnej konfiguracji, tj. komputera klasy PC z systemem operacyjnym MS Windows 95 lub nowszym, podłączonego do Internetu i korzystającego z przeglądarki internetowej.

 

40

Do skorzystania z usługi psychologicznej świadczonej w formie Rozmowy głosowej Skype niezbędne jest posiadanie komputera ze stałym łączem, słuchawek oraz mikrofonu, a także oprogramowania Skype umożliwiającego bezpośrednią komunikację głosową.

 

41

Do skorzystania z usługi psychologicznej świadczonej w formie Wideo rozmowy niezbędne jest posiadanie komputera ze stałym łączem, słuchawek, mikrofonu i kamery internetowej, a także oprogramowania Skype umożliwiającego bezpośredni przekaz obrazu i dźwięku.

 

Wynagrodzenie i sposób płatności

 

42

Koszt usługi psychologicznej zależy od jej formy i jest określony w cenniku w ogólnodostępnej części Serwisu.

 

43

Wynagrodzenie za usługi psychologiczne jest uiszczane za pomocą kanałów płatności dostępnych w Serwisie za pośrednictwem Przelewy24.

 

44

Klient zobowiązuje się do uiszczenia wynagrodzenia niezwłocznie po zamówieniu usługi psychologicznej. Płatność powinna być dokonana przed rozpoczęciem świadczenia usługi, zaś brak jej dokonania w pełnej wysokości powoduje, że Usługodawca nie ma obowiązku świadczenia usługi. Ten sam skutek wywołuje dokonanie płatności po przekroczeniu maksymalnego czasu oczekiwania na płatność.

 

45

Dokonanie płatności następuje w momencie uznania rachunku bankowego Usługodawcy lub potwierdzenia wpłaty przez serwis Przelewy24.

 

46

W przypadku gdy z jakiejś przyczyny dokonanie płatności nastąpi po anulowaniu wstępnej rezerwacji usługi Klient może ponownie wybrać termin zamówionej usługi u danego Specjalisty. W pozostałych przypadkach dokonanie opłaty za usługę wyklucza zmianę terminu wizyty.

47

Usługodawca na życzenie Klienta wystawi fakturę VAT/rachunek obejmujące uiszczone wynagrodzenie za usługę. Klient chcący otrzymać taki dokument obowiązany jest podać dane niezbędne do jego wystawienia: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz NIP. Chęć otrzymania faktury/rachunku powinna być złożona najpóźniej w dniu zawarcia umowy. Faktura będzie wysłana Klientowi automatycznie drogą elektroniczną po zaksięgowaniu płatności.

 

Likwidacja Konta i odstąpienie od umowy

 

48

Klient może w każdej chwili zażądać likwidacji swojego Konta.

 

49

Usługodawca może zablokować konto Klienta, który łamie przepisy niniejszego regulaminu, przepisy prawa albo działa w sposób szkodliwy dla Usługodawcy. Osoba, której Konto zostało zablokowane może się ponownie zarejestrować tylko za wyraźną zgodą Usługodawcy.

Specjalista może zaprzestać udzielania usług psychologicznych w stosunku do danego Klienta w przypadku przekazania przez tego Klienta treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym. Płatność dokonana przez Klienta nie będzie w takim wypadku zwracana.

 

50

Odstąpienie od umowy dotyczącej płatnych usług świadczonych przez Serwis nastąpić, z zastrzeżeniem § 51 niniejszego regulaminu, poprzez złożenie przez Klienta oświadczenia drugiej stronie umowy w terminie  14 dni od dnia rezerwacji usługi, najpóźniej jednak w terminie 24 godzin przed terminem rozpoczęcia świadczenia zarezerwowanej usługi.

Klient może odstąpić od umowy odwołując usługę w swoim panelu Klienta bądź wysyłając wiadomość na adres mailowy: office@psyche.expert

Usługodawca może odstąpić od Umowa w każdym czasie przesyłając odpowiednie powiadomienie w panelu Klienta.

Specjalista może odwołać usługę, której termin został zarezerwowany przez Klienta. W takiej sytuacji Klient może wybrać inny termin realizacji usługi albo odstąpić od Umowy dotyczącej tej usługi.

W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia. Serwis zwraca kwotę otrzymaną przez Klienta na wskazane przez niego konto lub inny wskazany przez Klienta sposób. Klient pokrywa tylko ewentualne bezpośrednie koszty zwrotu wynikające z opłat naliczanych przez systemy płatnicze, na które Serwis nie ma wpływu.

W przypadku wykonania całej usługi przez upływem 14 dniowego terminu na odstąpienie, prawo do odstąpienia przez Klienta wygasa. Zawierając Umowę Klient jednocześnie oświadcza, iż znana jest mu treść art. 38 ustawy o prawach konsumenta  z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2017 nr 683 dalszymi zm.), a w szczególności fakt utraty uprawnień do odstąpienia od Umowy w przypadku wykonania w całości usługi przez Usługodawcę.

 

51

Strony nie mogą odstąpić od umowy jeśli jej przedmiotem jest usługa świadczona w formie Wiadomości.

 

Ochrona danych osobowych

 

52

Klient, który zakłada Konto wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę przekazanych przez siebie danych osobowych na warunkach określonych w Polityce prywatności Usługodawcy.

 

53

Dane dotyczące Klienta są przekazywane Specjaliście, który świadczy usługi na rzecz tego Klienta.

 

54

Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich kontroli oraz zmiany. Może także w każdej chwili żądać ich usunięcia z bazy danych prowadzonej przez Usługodawcę. Usługodawca może odmówić usunięcia danych osobowych Klienta tylko w przypadku gdy nakazuje mu to przepis prawa.

 

Odpowiedzialność

 

55

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług lub brak możliwości dostępu do usług wynikające z:

awarii lub wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych, na które nie miał wpływu;

błędnej rejestracji Klienta, lub innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy.

Usługodawca ma prawo do zawieszenia funkcjonowania Serwisu w przypadku bieżącej obsługi i konserwacji serwisu, oprogramowania i urządzeń technicznych z nim związanych.

 

56

Odpowiedzialność Usługodawcy ograniczona jest do poniesionej przez Klienta szkody wynikającej z rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej Usługodawcy, z wyłączeniem utraconych korzyści, przy czym górna granica odpowiedzialności Usługodawcy ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia zapłaconego mu przez Klienta.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane przez Specjalistów w ramach świadczonych przez nich usług.

 

57

Klient i Usługodawca nie ponoszą wobec siebie odpowiedzialności za niewykonanie postanowień niniejszego Regulaminu, gdy będzie to spowodowane przyczynami, których zaistnienia nie można było uniknąć nawet przy zachowaniu należytej staranności.

 

58

Zakazane jest dostarczanie przez Klienta danych o bezprawnym charakterze lub mogących uszkodzić systemy komputerowe. W przypadku dostarczenia takich danych Usługodawca może uniemożliwić do nich dostęp, o czym powiadomi Klienta. Ponadto Usługodawcy będą przysługiwały roszczenia odszkodowawcze w pełnej wysokości. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą na skutek uniemożliwienia dostępu do danych o bezprawnym charakterze.

 

 

 

 

59

Usługodawca ma prawo wstrzymania przyjmowania zamówień na usługi po zamieszczeniu odpowiedniej informacji w Serwisie. Zamówienia, które zostały prawidłowo złożone przed zamieszczeniem informacji o wstrzymaniu przyjmowania zamówień zostaną zrealizowane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

Postępowanie reklamacyjne i rozwiązywanie sporów

 

60

Reklamacje dotyczące korzystania z płatnej części Serwisu można zgłaszać za pomocą sytemu wiadomości w panelu Klienta w ciągu 14 od dnia wykonania usługi lub dnia w którym miała być ona wykonana. Reklamacja wniesiona po upływie tego terminu nie będzie rozpatrzona.

 

61

Reklamacja powinna zawierać:

oznaczenie Klienta, w szczególności: jego imię i nazwisko, adres zamieszkania lub siedziby, adres poczty elektronicznej;

dokładne przedstawienie problemu stanowiącego przyczynę reklamacji – czego się spodziewał, jaka była jakość porady, jaki stosunek Specjalisty do Klienta itp.

Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana do Klienta za pomocą Panelu Klienta lub wiadomością e-mail wysłanej na adres podany w formularzu rejestracyjnym. Termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni.

 

 

Postanowienia końcowe

 

62

Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania w serwisie treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam umieszczanych w serwisie oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.

 

 

 

63

Niniejszy Regulamin obowiązuje od chwili opublikowania go na stronie Serwisu i stanowi integralną część zawieranych za pośrednictwem  Serwisu umów.

 

64

Usługodawca ma prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany takie nie mają wpływu na treść umów zawartych przed opublikowaniem zmian. Zmiana regulaminu następuje poprzez jej umieszczenie na stronie Serwisu.

 

65

Usługodawca i Specjaliści nie będą udostępniać informacji przekazywanych przez Klienta, w szczególności treści porad, osobom trzecim. Klient nie ma uprawnienia do publicznego udostępniania treści udzielonych mu porad.

 

66

Usługodawca ma prawo do kontaktowania się z Klientem na podany przez niego adres mailowy podczas rejestracji w sytuacjach tego wymagających: zmiany terminu sesji czy koniecznym informowaniu Klienta o sprawach organizacyjnych związanych z korzystaniem z Portalu Psyche.Expert i jego usług.

67

W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek sporu dotyczącego zawartej pomiędzy nimi umowy Klient i Usługodawca podejmą działania zmierzające do jego polubownego rozwiązania.

 

68

W przypadku nie rozwiązania w drodze polubownej sporu dotyczącego umowy zawartej na podstawie niniejszego regulaminu sądem właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy.

69

Prawem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z umowy zawartej na podstawie niniejszego regulaminu jest prawo polskie.