ਐਮੈਕਸੋਫੋਬੀਆ: ਕੀ ਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?

 • ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
James Martinez

ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ (ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ) ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲ ਦੀ ਦੌੜ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਥੇਲੀਆਂ ਪਸੀਨਾ ਵਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਕੁੰਜੀ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰੋ. ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ...

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮੈਕਸੋਫੋਬੀਆ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦਾ ਡਰ ਹੈ । ਇਸ ਬਲਾਗ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਫੋਬੀਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਅਮੈਕਸੋਫੋਬੀਆ ਕੀ ਹੈ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮੈਕਸੋਫੋਬੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਐਮੈਕਸੋਫੋਬੀਆ ਸ਼ਬਦ ਯੂਨਾਨੀ ἄμαξα ("//www.buencoco.es/blog/tipos-de-fobias"> ਫੋਬੀਆ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਥੈਲਾਸਫੋਬੀਆ (ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਡਰ), ਕਲੋਸਟ੍ਰੋਫੋਬੀਆ (ਡਰ) ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੰਦ ਥਾਂਵਾਂ ਦਾ) ਅਤੇ ਐਕਰੋਫੋਬੀਆ (ਉਚਾਈ ਦਾ ਡਰ)।

ਨਵੇਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ “ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹਾਂ” , ਪਰ ਐਮੈਕਸੋਫੋਬੀਆ ਇੱਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੀਬਰ ਡਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਜਿਸਦਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਿੱਖਣ ਜਾਂ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਡਰ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਡਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮਮਨੁੱਖ. ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦਾ ਡਰ ਗੁਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਡਰ ਹੈ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਅਨੁਭਵ ਜੋ ਅਸਲ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਫੋਬੀਆ ਉਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਐਮੈਕਸੋਫੋਬੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਇਹ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ, ਕੁਝ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ, ਲੋਕ ਪਹੀਏ 'ਤੇ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ:

 • ਬਾਰਿਸ਼, ਬਰਫ਼ ਜਾਂ ਤੂਫ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਡਰ …
 • ਇਕੱਲੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਡਰ;
 • ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਡਰ;
 • ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਡਰ;
 • ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਡਰ;
 • ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਡਰ (ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਵ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ...);
 • ਵਾਇਡਕਟਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਡਰ।
ਪੇਕਸਲ ਦੁਆਰਾ ਫੋਟੋ

ਤਾਂ ਐਮੈਕਸੋਫੋਬੀਆ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅਜਿਹੇ ਮਾਹਰ ਹਨ ਜੋ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੱਕ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਡਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਅਸਮਰੱਥ ਕੁੱਟੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਅਸਮਰੱਥ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਚ ਗ੍ਰੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਦੁਆਰਾਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐਮੈਕਸੋਫੋਬੀਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਾਹਨ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰ ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਸਹਿ-ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਂ ਸਾਥੀ ਵਜੋਂ ਵੀ। .

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ CEA ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ 28% ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮੈਕਸੋਫੋਬੀਆ ਦੁਆਰਾ ਪੀੜਤ ਹੈ? 55% ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 45% ਮਰਦ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸੇ ਸਰੋਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਰਦ ਲਿੰਗ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਡਰ ਹਨ। ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮ ਹੈ।

ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦਾ ਹਾਂ: ਐਮੈਕਸੋਫੋਬੀਆ ਦੇ ਕਾਰਨ

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਾਸ ਫੋਬੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਟਰਿੱਗਰਿੰਗ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਦਮਾ ਜਾਂ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅਮੈਕਸੋਫੋਬੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਰਨ ਹਨ ਕੰਪਲੈਕਸ । ਕਈ ਵਾਰ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਡੀਓਪੈਥਿਕ ਸਥਿਤੀ (ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣ ਕਾਰਨ) ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦਾ ਤਰਕਹੀਣ ਡਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਕਾਰਨ:

 • ਇੱਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਣਾ ਪਿਛਲਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਅਨੁਭਵ ਡਰਾਈਵਿੰਗ।
 • ਚਿੰਤਾ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ।

ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਰ ਮਾੜੇ ਤਜਰਬੇ ਜਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਫੋਬੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ, ਇਸਲਈ, ਉਹ ਕਾਰ ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਆਦਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਹਨ ਨਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹੈ।

ਜੇ ਅਸੀਂ CEA ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਐਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦਾ ਡਰ ਐਮੈਕਸੋਫੋਬੀਆ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚਿੰਤਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਧਿਐਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਲੋਸਟ੍ਰੋਫੋਬੀਆ, ਐਗੋਰਾਫੋਬੀਆ ਅਤੇ ਐਕਰੋਫੋਬੀਆ, ਹੋਰਾਂ ਵਿੱਚ।

ਅਜਿਹੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਘਬਰਾਹਟ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਰੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ: ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿ-ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਕੀ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਦੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ? ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕੱਲੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੱਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ , ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ।

ਜੇਕਰ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੀਏ 'ਤੇ ਸੰਕਟ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ:

<6
 • ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ
 • ਧੜਕਣ
 • ਆਮ ਬੇਚੈਨੀ…
 • ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ।

  ਪੇਕਸਲ ਦੁਆਰਾ ਫੋਟੋ

  ਐਮੈਕਸੋਫੋਬੀਆ: ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ

  ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ:

  • ਬੋਧਾਤਮਕ ਲੱਛਣ : ਤੀਬਰ ਡਰ, ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੁਝ ਭਿਆਨਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ।
  • ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਲੱਛਣ: ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗਾ।
  • ਸਰੀਰਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਲੱਛਣ: ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ, ਡਰ ਅਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਜੋ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼, ​​ਤੇਜ਼ ਸਾਹ ਲੈਣ, ਅਨਿਯਮਿਤ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ, ਮਤਲੀ, ਸੁੱਕਾ ਮੂੰਹ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ, ਕੰਬਣੀ, ਧੁੰਦਲੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ…

  ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫੋਬੀਆ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੈ , ਭਾਵ, ਇਸ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਹਨ ਨਾ ਲੈਣਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਵਿਸਥਾਪਨ।

  ਬੁਏਨਕੋਕੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

  ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ

  ਅਮੈਕਸੋਫੋਬੀਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ

  ਫਿਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਡਰ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਫੋਬੀਆ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

  ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗੁਆਉ? ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਆਪਣੇ ਡਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ

  ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਜਾਣੀਆਂ-ਪਛਾਣੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟੇ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਰਨਾ । ਸਥਿਰਤਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ. ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮਾੜੇ ਹਨ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ. ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਐਕਸਪੋਜਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਫੋਬੀਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਫੋਬੀਆ ਜਾਂ ਅਵੀਓਫੋਬੀਆ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ।

  ਅਮੈਕਸੋਫੋਬੀਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਬਦ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮੰਤਰ ਸੀ) ਜਾਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ... ਉਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰ.

  ਸਾਹ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈਚਿੰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸਨੂੰ ਸੱਤ ਵਿੱਚ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅੱਠ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਘਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਜਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟ 'ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ... ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

  Pexels ਦੁਆਰਾ ਫੋਟੋ

  ਐਮੈਕਸੋਫੋਬੀਆ ਦਾ ਇਲਾਜ

  ਅਮੈਕਸੋਫੋਬੀਆ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਥੈਰੇਪੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ:

  • ਫੋਬੀਆ 'ਤੇ ਬੋਧਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ: ਇਹ ਡਰਾਉਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ? ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸੁਰੰਗ 'ਚ ਫਸ ਜਾਣਾ? , ਹਾਈਵੇਅ?
  • ਟਰੇਨ ਆਰਾਮ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਫੋਬੀਆ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ।
  • ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਐਕਸਪੋਜਰ ਨਾਲ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਬਦਲੋ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

  ਇਲਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੋ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਰਣਨੀਤਕ ਸੰਖੇਪ ਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਕਲਪਨਾ ਤਕਨੀਕ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਡਰ, ਫੋਬੀਆ ਜਾਂ ਜਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀਆਂ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦਾ ਡਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਡਰ, ਆਦਿ।

  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੜਕੀ ਸਿਖਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਫੋਬੀਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਮੈਕਸੋਫੋਬੀਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਕੋਰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਨੁਭਵ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਮੈਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਹਾਂ" ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਆਪਣਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ।

  ਸੋਚੋ ਕਿ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਸਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ।

  ਜੇਮਸ ਮਾਰਟੀਨੇਜ਼ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਰਥ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਉਤਸੁਕਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੂੰਘੇ ਤੱਕ। ਜੇਮਜ਼ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਿਮਰਨ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।